Algemene voorwaarden van Recensie Direct

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de gebruiker
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 – Gebruik van het systeem
Artikel 10 – Beperkingen en blokkeringen toegang
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Garantie en conformiteit
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Auteursrechten
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Aansprakelijkheid
Artikel 17 – Voorbehoud & recht van retentie
Artikel 18 – Geschillen
Artikel 19 – Overige bepalingen

Bijlage 1 – Modelformulier voor herroeping

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de afnemer producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de gebruiker worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de gebruiker;
 2. Afnemer: consument(en) als (de) ondernemer(s), voor zover (een) bepaling(en) voor beiden geldt/ gelden;
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, welke producten met digitale inhoud en/diensten aanschaffen/ hebben aangeschaft/ verwerft van gebruiker;
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 7. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 8. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 9. Gebruiker: de entiteit zoals omschreven in artikel 2, welke gebruik maakt van deze algemene voorwaarden en de verkoper (of, indien van toepassing, dienstverlener) is bij iedere transactie;
 10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 11. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, welke producten met digitale inhoud en/diensten aanschaffen/ hebben aangeschaft/ verwerf van gebruiker;
 12. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument of de ondernemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 13. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 14. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument of ondernemer en gebruiker gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de gebruiker

Naam gebruiker: Recensie Direct
Handelend onder de naam/namen: Recensie Direct
Vestigingsadres: Nijverheidsstraat 4, 2995AP Heerjansdam
KvK-nummer: 60651792

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de gebruiker en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen gebruiker en afnemer.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de gebruiker voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de gebruiker zijn in te zien en dat zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als de gebruiker gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de gebruiker niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de gebruiker onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de gebruiker is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de gebruiker passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de gebruiker daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De gebruiker kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de gebruiker op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De consument kan daartoe gebruikmaken van het model in bijlage 1, maar is dat niet verplicht. De gebruiker mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

–       als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De gebruiker mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;

–       als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

–       bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De consument kan daartoe gebruikmaken van het model in bijlage 1, maar is dat niet verplicht.De gebruiker mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De consument is alsdan een betaling pro rata verschuldigd van de afgenomen diensten, gedurende de bedenktijd.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de gebruiker.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de gebruiker heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de gebruiker verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

–       hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

–       hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

–       de gebruiker heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Gebruik van het systeem

 1. Gebruiker verplicht zich de nodige medewerking te verlenen aan netwerkbeveiliging, beveiliging van gebruikerstoegang en beveiliging van vertrouwelijke informatie in het algemeen. Afnemer draagt de verantwoordelijkheid voor het tegengaan van misbruik van de hem verstrekte (persoonlijke) combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
 2. Gebruiker is gerechtigd veranderingen in of aan het systeem aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan afnemer. Gebruiker is tevens gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de login-procedure en de
  gebruikerstoegang en -naam. De kosten die afnemer te gevolge van dergelijke wijzigingen eventueel maakt, komen voor zijn rekening en kunnen niet verhaald worden op gebruiker.
 3. Het is afnemer niet toegestaan het systeem te gebruiken voor onrechtmatige, immorele en strafbare gedragingen. Met name, maar niet uitsluitend, wordt daarbij gedoeld op:

–       de (onrechtmatige) verspreiding van auteursrechtelijk beschermd materiaal;

–       de onrechtmatige of strafbare verspreiding van niet openbare gegevens;
–       de verspreiding van strafbare teksten en beeld- en geluidsmateriaal;
–       computervredebreuk (ook wel bekend als “hacken”) via het Internet of het systeem anderszins;
–       vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en/of software van anderen;
–       de verspreiding van pornografisch materiaal.

 1. Het is de afnemer niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs had kunnen vermoeden, kon vermoeden dan wel vermoed dat dit de overige gebruikers van het Internet hindert en/of het overige gebruik van de digitale inhoud van de producten en/of diensten beïnvloedt. Het is niet toegestaan om processen te laten lopen zonder directe verbinding met het systeem (zogenaamde Daemon Threads), met uitzondering van CGI processen.
 2. De informatie die afnemer voor commerciële doeleinden verspreidt, dient in overeenstemming te zijn met de toepasselijke voorschriften van de overheidsinstanties en in lijn met geldende wet- en regelgeving.

Artikel 10 – Beperkingen en blokkeringen toegang

 1. Gebruiker is gerechtigd de toegang voor afnemer tot het systeem te beperken en te blokkeren indien afnemer zijn contractuele en buitencontractuele verplichtingen niet behoorlijk of volledig nakomt. Beperkingen en blokkeringen van de toegang kunnen zonder waarschuwing plaatsvinden en laten de betalingsverplichting van afnemer onverlet.
  2. Bij gegrond vermoeden dat zich de in artikelen 9.3 en 9.4 bedoelde gedragingen voordoen, kan cliënt van het systeem worden afgesloten zonder dat hij nog aanspraak kan maken op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen. Voorgenoemde levert voor gebruiker een grond op voor blokkering van de toegang tot de betreffende informatie, alsmede voor de onmiddellijke ontbinding van haar overeenkomst met cliënt.

 

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en als het aanbod vrijblijvend is aangeboden.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de gebruiker producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de gebruiker geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Voor consumenten geldt dat prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst alleen zijn toegestaan indien de gebruiker dit bedongen heeft en:

–       deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

–    de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 – Garantie en conformiteit

 1. De gebruiker staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de gebruiker, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 3. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan gebruiker) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking schriftelijk te melden aan gebruiker. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 4. Indien klachten van de afnemer door gebruiker gegrond worden bevonden, zal gebruiker de geleverde zaken naar keuze van de afnemer kosteloos herstellen of vervangen.
 5. Eventuele aansprakelijkheid van gebruiker bij schade is beperkt tot het maximale gedekte bedrag in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van gebruiker. In het geval de aansprakelijkheidsverzekering in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot maximaal het factuurbedrag der betreffende zaken. Indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van afnemers, schade verband houdende met het gebruik van door afnemer aan (een) leverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door afnemer aan (diens) leverancier voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van gebruiker verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
 6. Deze garantie vervalt indien: 1) zolang de afnemer jegens gebruiker in gebreke is; 2) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; 3) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van gebruiker en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De gebruiker zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan de gebruiker kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de gebruiker geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de gebruiker het bedrag dat de consument heeft betaald, onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de gebruiker tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan de gebruiker bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 – Auteursrechten

 1. Voor zover afnemer door gebruiker software verstrekt krijgt, geschiedt zulks steeds in licentie. Met de aanvaarding van de door gebruiker verstrekte software accepteert afnemer de toepasselijke licentievoorwaarden en zal de afnemer steeds gehouden zijn zich als goed licentiehouder te gedragen.
 2. Het is afnemer niet toegestaan op welke wijze dan ook (delen van) de software te modificeren, te verveelvoudigen (anders dan noodzakelijk voor beoogd gebruik), uit te lenen of anderszins aan derden te verstrekken, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik dat bij de overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan.
 3. Bij het kopiëren of anderszins verveelvoudigen van de programmatuur is het de afnemer nimmer toegestaan de in de programmatuur voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of het vertrouwelijke karakter van de programmatuur, of enig andere verwijzing naar gebruiker, te wijzigen of te verwijderen.
 4. Ten aanzien van het door gebruiker tot stand gebrachte concepten, design, applicaties en andersoortig werk, merken partijen gebruiker aan als zijnde enig maker c.q. ontwerper in de zin van het Auteursrecht en het Teken- en Modellenrecht.
 5. De absolute rechten, waaronder mede begrepen auteursrechten en (andere) intellectuele rechten op grafische producten, apparatuur, programmatuur, applicaties, documentatie en andere goederen – zoals onder meer analyses, functionele ontwerpen en rapporten -, en alle daarop aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, alsmede van eventuele kopieën van voorgenoemde goederen, berusten te allen tijde bij gebruiker of bij haar toeleveranciers.
 6. Gebruiker vrijwaart de afnemer voor de gevolgen van inbreuk op intellectuele rechten van derden, ontstaan door het gebruik van door gebruiker u beschikbaar gestelde (grafische) werk, programmatuur en schriftelijke informatie, mits afnemer gebruiker terstond informeert
  over iedere daarop gebaseerde aanspraak, de behandeling daarvan aan haar overlaat en haar desgevraagd van eventueel benodigde informatie voorzien.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet ter stond heeft plaatsgevonden en anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de afnemer de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de gebruiker te melden.
 3. Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de gebruiker is gewezen op de te late betaling en de gebruiker de afnemer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de gebruiker gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop, of het doel waarvoor afnemer of een eventuele derde zich middels de gebruikersnaam en – wachtwoord van afnemer bedient van de toegang tot het Internet.
 2. Afnemer is zich bewust van de risico’s die het digitaal c.q. elektromagnetisch opslaan en overbrengen van informatie met zich meebrengen op het gebied van behoud en beveiliging van de data.
 3. Onverminderd het in de artikelen 9.1 en 12.1 gestelde, is gebruiker niet aansprakelijk voor:

–    De aantasting van de gegevens die worden opgeslagen of overgebracht door middel van het systeem;
–  Verstoring, verdwijning en openbaarwording van vertrouwelijke en/of waardevolle informatie;
–   Situaties waarin de doorbroken beveiliging ten tijde van implementatie redelijkerwijs voldoende mocht worden geacht, dan wel waarin gebruiker redelijkerwijs niet in staat kan worden geacht de gevraagde beveiliging te implementeren.

 1. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst toerekenbare schade aan zaken van afnemer wordt veroorzaakt, is artikel 12 lid 4 van toepassing.
 2. De eventuele vergoedingsplicht van gebruiker voor schade die voortvloeit uit dood of lichamelijk letsel, strekt zich niet verder dan € 10.000 per gebeurtenis.
 3. Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na het ontstaan daarvan schriftelijk aan gebruiker te zijn gemeld.
 4. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van gebruiker is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij afnemer aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden. Voorgaande bepalingen betreffende aansprakelijkheid van gebruiker zijn niet van toepassing bij opzet of grove schuld door gebruiker.
 5. De displays en recensiekaartjes worden geleverd met een ingebouwde NFC chip. Hierop programmeert gebruiker de recensie URL. Deze chip wordt na het programmeren beveiligd met een wachtwoord, zodat er geen andere URL’s of data kunnen worden geprogrammeerd. Na oplevering en verzending van de order is gebruiker niet aansprakelijk voor wijzigingen qua url of data die op de NFC chip wordt geplaatst.

Artikel 17 – Voorbehouden & recht van retentie

 1. Alle door gebruiker geleverde producten, worden geleverd onder voorbehoud van eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 2. Gebruiker is gerechtigd om zaken die zij van en voor de afnemer onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle betalingsverplichtingen die afnemer jegens haar heeft, tenzij de afnemer voor de nakoming van die betalingsverplichtingen, naar het oordeel van gebruiker, genoegzame zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 18 – Geschillen
1.         Op overeenkomsten tussen de gebruiker en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 1. Alle geschillen die voortvloeien dan wel verband houden met overeenkomsten tussen gebruiker en consument dan wel ondernemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin gebruiker zijn vestigingsplaats heeft.

 

Artikel 19 – Overige bepalingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande afspraken.
 2. Gebruiker heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van het hierna bepaalde.
 3. Wijzigingen treden telkens na 30 dagen in werking. Gebruiker is gerechtigd laatstgenoemde wijziging op een andere datum in werking te laten treden. Consumenten hebben het recht, bij nadelige wijzigingen, de (indien van toepassing) duurovereenkomst te ontbinden.
 4. Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: [ naam gebruiker]

[ geografisch adres gebruiker]

[ faxnummer gebruiker, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van gebruiker]

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.